Forskningsseminar i regi av Reformationshistorisk Netværk

Seminaret har fundet sted.

Materiell religion, religiøs praksis, og den teologiske tænkning, ca. 1400- ca. 1700. 

Gjennom hele reformasjonstiden løper det en spenning mellom teologisk tenkning og religiøs praksis. Noen ganger som en motsetning (som åpenbart ved reformasjonens innføring og implementering av en ny teologi) men lige så ofte som komplementære størrelser. Dette fordi det eksisterer et dialektisk forhold mellom teologi og fromhet, mellom troslæren og troens materielle uttrykk og handlinger. Bilder, ikonografi, andaktspraksiser og deres redskaper, salmer og sanger – for å nevne noen eksempler – er ikke bare uttykk for tro men er også selv formative for tro. Fromhetens instrumenter artikulerer og formulerer teologi, de er steder hvor en grunnleggende troserkjennelse artikuleres og formidles, som så kommer til at stå i et vekselsvirkningsforhold til den teologiske tænkning. Både tænkning og praksis dreier seg langt på vei om synliggjøringen av det usynlige. Det løper som en rød tråd igjennom det hele, hvorledes det over-sanselige artikuleres i det sanselige, og hvorfor. 

På seminaret ønsker vi således å sette fokus på studie av fromhetens instrumenter, det som langt på vei kan karakteriseres som religionens og troens materielle eller fysiske aspekt, og på dette aspekts forhold til den teologiske tænkning. Her kunne særlig spørsmål knyttet til reform, men også til kontinuitet, av synskultur og visuell kultur være interessant, gjerne også knyttet til det usynlige.