Hvad er reformationen?

Reformationen er den historiske periode, hvor den kristne kirke i Europa blev splittet i en romersk-katolsk kirke og flere protestantisk kirkesamfund. Startskuddet til reformationen var 95 teser om afladshandel, som Martin Luther slog op på døren til byens Slotskirke i oktober 1517. På grund af den revolutionerende nye bogtrykkerkunst spredte teserne sig hurtigt over hele Europa, og de blev debatteret og diskuteret flittigt.

Reformationen strakte sig over flere år og var en proces, hvor tolkninger af kristendommens teologi, traditioner og institutioner gradvist blev ændret. Reformationens nye evangelisk-lutherske kristendom var altså ikke et program, der slog igennem fra den ene dag til den anden i hverken Tyskland eller Danmark.

Reformationen forklaret på 5 minutter? Se Folkeuniversitetets film om reformationens historie.  

Reformationen i Danmark

Luthers nye religiøse tanker kommer hurtigt til Danmark, men den lutherske kristendom bliver ikke indført over en nat. Det er derimod en længere proces, der involverer voldsom kamp om kristendom, konge og magt.    

De første reformerte byer

I tiden efter 1517 rejser mange danske adelige, teologer og studerende til Wittenberg for at lære om den nye lutherske teologi. En af dem er den unge Junker Christian, Kong Frederik I’s ældste søn. På en dannelsesrejse overværer han Rigsdagen i Worms i 1521, hvor den katolske kirke dømmer Luther som kætter og gør ham fredløs. Til trods for dommen gør Luthers selvforsvar et stort indtryk på den unge Christian, og han bliver overbevist om at Luthers teologi er den sande kristendom.

Christians nye religiøse bekendelse får stor betydning for Danmark. I 1525 bliver Christian hertug i Haderslev og Tørninglen og indfører lutherdommen i hele sit hertugdømme. 

En anden dansker, der har taget de lutherske tanker med hjem fra Wittenberg, er munken Hans Tausen (1494-1561). Han er af sin munkeorden blevet sendt til Viborg, hvor han begynder at prædike luthersk. Biskoppen prøver at forbyde Tausen at prædike i byens kirker, men borgerne forsvarer ham, og han forlader sin orden. Snart får han også kongens formelle beskyttelse i form af et værnebrev, så han igen kan prædike fra byens kirker.

I 1526 bliver der oprettet en luthersk præsteskole i Viborg, og i 1530 gennemføres lutherske gudstjenester i hele byen. 

Reformationen har for alvor gjort indtog i Danmark, og allerede i 1529 har den lutherske kristendom sejret i landets vigtigste købstæder.

Danmarks sidste borgerkrig – Danmark bliver luthersk

Reformationen er i fuld gang. Situationen i Danmark er ustabil, og i 1533 dør kongen Frederik I. Derfor skal Rigsrådet vælge landets nye konge. Det oplagte valg er den afdøde konges ældste søn, Hertug Christian, men Rigsrådet, der består af adelige og katolske biskopper, ønsker ikke Christian, fordi han er luthersk. De udsætter valget og styrer selv landet.

Som følge af den ustabile magtpolitiske situation udbryder der i 1534 borgerkrig. Tilhængere af den tidligere konge Christian II hyrer Grev Christoffer af Oldenburg til at stå i spidsen for en hær af lejetropper, der skal erobre Danmark i Christian II’s navn. Derfor kalder man krigen Grevens Fejde. Grev Christoffer erobrer hele det østlige Danmark. Som modsvar beder den jyske adel den afdøde konge Frederik I’s søn Hertug Christian om at kæmpe for sig og vælger ham til gengæld som konge under navnet Christian III.  

Christian III bliver sejrherre i Grevens Fejde. Efter mange år med religiøs uro indfører Christian III officielt reformationen i Danmark med recessen af 30. oktober 1536. Danmark får dermed en kongestyret evangelisk-luthersk statskirke.

Tidslinje over reformationens historie

Download tidslinjen her.