Præsidiet

På den ene side udgjorde præsidiet jubilæets officielle forankring. Det indebar ansvaret for at fastsætte de overordnede indholdsmæssige rammer, herunder fremskaffe viden om, hvad der skete i jubilæumsåret i andre lande.

På den anden side beroede en succesrig markering af jubilæet på evnen til at få skabt interesse for Reformationens enorme betydning hos forskere, undervisere, mediefolk, kunstnere, museumsfolk, præster m.v., således at de på hvert deres felt kunne være med til at vække danskernes nysgerrighed. Det betød, at præsidiet i første række søgte at inspirere til nysgerrighed og engagement hos denne gruppe af ”idebærere/katalysatorer”.

På den baggrund har det overordnet set været præsidiets opgave at:

 • understøtte forskningstemaer, der kunne tilvejebringe ny viden om 1500-tallets reformation og ny viden om reformationens betydning for samfund, kirke og kultur op til i dag.
 • sikre og videreformidle et nationalt overblik over relevant forskning og litteratur.
 • sikre markedsføring af jubilæet, bl.a. via en interaktiv hjemmeside.
 • skabe netværk og koordinering blandt de mange aktører, der involverede sig i jubilæet.
 • sikre igangsættelse af en lang række folkelige og folkekirkelige aktiviteter til fejring af reformationsjubilæet med bred involvering af det danske samfund
 • tilvejebringe finansieringskilder til udvalgte aktiviteter dels via fondsmidler dels via de årlige finanslove.

Vision og ambition

Det var præsidiets vision, at den danske befolknings viden om reformationen og dens betydning for det danske samfunds udvikling økonomisk, politisk og kulturelt blev mere grundfæstet efter 2017 end før.
Det var yderligere ambitionen, at jubilæet blev markeret i hele landet gennem en mangfoldighed af aktiviteter, som tiltrak opmærksomhed og deltagelse.

Arbejdsform

Forskning, formidling og aktiviteter i jubilæumsåret er i en naturlig tidsmæssig forlængelse af hinanden. Ønsket om at fremkalde nysgerrighed og aktiviteter ”udefra” tilsagde imidlertid, at præsidiet indledte sit arbejde med både at se på forskningssiden og på markedsføring i form af hjemmeside mv.
I næste fase har præsidiet beskæftiget sig med formidlingssiden og her naturligvis med opmærksomhed på den varierende forberedelsestid ved de forskellige formidlingsudtryk – kunst, udstillinger, bøger og manuskripter, undervisningsmateriale mv.

På forsknings- og formidlingsområdet har præsidiet indtaget en aktiv rolle, afpasset efter det økonomiske potentiale. Altså selv været opsøgende i forhold til temaer, der underbygger de overordnede indholdsmæssige rammer, f.eks. ved at:

 • initiere relevant forskning
 • stimulere til folkeoplysning om reformationen
 • henvende sig til museer
 • udfordre forlags- og medieverden
 • initiere ny kunst og musik
 • sikre udarbejdelse af undervisningsmateriale m.v.

Samtidig har præsidiet været lydhør over for at støtte ideer og aktivitet, der er kommet ”udefra”. Aktiviteterne er blevet mangfoldige: tunge forskningsrapporter, lærebøger, film, konferencer, teater, gudstjenester, sogneaftener, studieture, foredrag, salmesang, malerier og skulpturer, romaner, børnetegninger og kunstudstillinger og meget mere.

Præsidiet har været opmærksom på den bevillingsmæssige profil i forhold til vægtningen mellem forskning og formidling, men også mellem præsidieaktiverede og ”græsrodsaktiverede” aktiviteter.